KUNSTEN OG LIVET

Edvard Munch var utforskande og eksperimentell i si kunstnargjerning gjennom heile livet.

«Det syke barn» blir rekna som Munch sitt gjennombrot. Med dette måleriet synte han vilje til å gå sine eigne vegar. Nokre meinte at måleriet var genialt, andre at det var uferdig og ikkje hadde noko på ei utstilling å gjere. Munch var interessert i moderne teknologi. Han likte å gå på kino, gjerne i lag med hundane sine. Han brydde seg ikkje om etablerte reglar for god kunst, og teknikkane han nytta blir omtala som nyskapande. Munch var interessert i menneskje og følelsar. Død, kjærleik, sjalusi og angst var sentrale element i Munch sine tidlege arbeid. Noko var personlege erfaringar, som til dømes minna om mora og søstera Sophie sin sjukdom og død.

Etter 1910 valde Edvard Munch eit rolegare og meir stille liv. Betalinga han fekk for de store Aulamåleria i Universitetet i Oslo nytta han til å kjøpe eigendomen Ekely i Oslo. Han hadde og Nedre Ramme gard i Hvitsten. Frå denne tida finn vi motiv frå jordbruk, arbeidsliv og landskap.

Kjelde: Nasjonalmuseet.no

 

MUNCH’S ART AND LIFE

As an artist, Edvard Munch was exploratory and experimental throughout his entire life. “The Sick Child” is considered to mark his breakthrough. It was here that he demonstrated the willingness to break fresh ground. Some acclaimed the painting a work of genius, while others deemed it unfinished and unworthy of exhibition. Munch was interested in modern technology. He enjoyed going to the cinema, often accompanied by his dogs. He did not care about established rules for so-called good art, and his techniques were described as innovative. Munch was interested in people and emotions. Themes such as death, love, sexuality, jealousy and anxiety were central to his early work. Some were personal experiences, such as the memories of the illness and passing of his mother and his sister Sophie.

After 1910, Edvard Munch chose a quieter and more secluded life. He used the payment received for the large paintings for the Oslo University Aula to purchase the property Ekely in Oslo. He also owned a farm called Nedre Ramme in Hvitsten. His motifs during this period were agriculture, working life and landscapes.

 

Source: Nasjonalmuseet.no