KVIFOR ENGASJERER EDVARD MUNCH OSS?

Det lenge sidan Edvard Munch skapte kunstverka sine, likevel engasjerer kunsten hans stadig nye generasjonar. Kvifor er det slik?

Munch måla kjensler på ein måte som ingen andre tidlegare hadde gjort. Kjærleik, venskap og dei mørkare sidene ved livet som sjukdom, død og sjalusi. Han måla portrett, landskap og folkelivsskildringar, store figurkomposisjonar og små fargeassosiasjonar. Munch skapte visuelle drama og plasserte ofte skikkelsar i forgrunnen, som dreg tilskodaren inn i bileta. Han fornya seg kunstnarisk fleire gonger.

Munch uttala:

«Det skal ikke længere males interieurer og folk som læser og kvinner som strikker».

«Det skal være levende mennesker der puster og føler og lider og elsker – jeg skal male en række slike bilder».

Kunstnaren Christian Krogh sa om Edvard Munch:

«Hans talent besto i å fokusere på det vesentlige og utelate det uviktige».

 

Kjelder: Ustvedt, Munch – En introduksjon til bildene og livet, 2018.
Munchmuseet, Som et spøgelse forlader jeg dig. Sitater av Edvard Munch, 2017, side 21.

 

WHY DOES EDVARD MUNCH FASCINATE US?

Many years have passed since Edvard Munch created his masterpieces, but his art still has the power to captivate new generations. Why is this?

Munch explored emotions in a way no one else had previously done. Love, friendship, and the darker sides of life such as illness, death and jealousy. He painted portraits, landscapes and everyday life, large figure compositions and small colour sketches. Munch created visual drama, and often placed figures in the foreground drawing the viewer in. He reinvented himself artistically several times.

Munch said: “One shall no longer paint interiors, people reading and women knitting.”

“They will be people who are alive, who breathe and feel, suffer and love. I will create a number of such pictures.”

The artist Christian Krogh described Edvard Munch as follows: “His talent was to focus on the essential and leave out the inconsequential.”

 

Sources: Ustvedt, Munch – En introduksjon til bildene og livet, 2018. Munchmuseet, Som et spøgelse forlader jeg dig. Sitater av Edvard Munch, 2017, side 21.