OPPTEKEN AV SLEKT OG GENAR – FARSSLEKTA I VÅGÅ

Munch var oppteken av korleis nedarva genar formar oss som personar. 

Han besøkte Vågå fleire gongar gjennom livet. Munch skriv til Jens Thiis (kunsthistorikar og ven) i 1924:

«Nu har jeg reist i flere måneder. Jeg må jo ha fred, det er sandelig ikke lett i dette landet. Jeg må reise fra sted til sted, så aldri noen vet hvor jeg er, for å få fred. Jeg er i Vågå, vet DE at slekten min er der fra?» og «På kirkegården der fant jeg virkelig to gravsteder, både en Munch og en Bjølstad. Det er jo merkelig. Det er kampen mellom disse to slektene som blir til i malerier hos meg». På ein annan tur til området skreiv han:» Jeg må reise til fjells for å få krefter».

Forfedrane til Edvard Munch i Vågå var embetsmenn og prestar. Tippoldefar Johan Storm (1712-76), den fyrste av slekta som hadde tilhald på den historiske prestegarden Ullinsvin, var prest der i 31 år. Deretter tok oldeforeldra Christine Storm Munch og Peder Munch over som prestefolk, og var i bygda i 10 år (1776-86). Etter oldeforeldra var det Johanne Munch (bestefaren si søster) og mannen Markus Fredrik Bang Wang som var prestefolk i Vågå. I meir enn 80 år budde det slektningar av Munch i Ullinsvin og andre stader i bygda. Edvard var svært bevisst på slektskapet med Vågå-diktaren Edvard Storm, som han hadde mange bøker av i biblioteket sitt.

 

Kjelder: Brev frå Edvard Munch til Jens Thiis. Slektshistorikar Johan Storm Munch.

 

INTEREST IN ANCESTRY AND GENES – FATHER’S FAMILY IN VÅGÅ

Munch took an interest in how the genes we inherit shape us a people. He visited Vågå several times throughout his life. In 1924, Munch writes to Jens Thiis (art historian and friend): “I have now travelled for several months. I must have peace, and it is certainly not easy to find in this country. I must travel from place to place so that no one knows where I am, to find peace. I am in Vågå, do YOU know that this is where my family is from?” and “In the churchyard I discovered two grave sites, both a Munch and a Bjølstad. This is strange. It is the battle between these two families that in me become paintings”. During one of his other visits to the area, he wrote: “I must go to the mountains to restore my strength”.

Edvard Munch’s ancestors in Vågå were government officials and clergymen. His great-great-grandfather, Johan Storm (1712-76), worked as pastor there for 31 years and was the first of the family to live at Ullinsvin rectory. Then his great-grandparents, Christine Storm Munch and Peder Munch, took over the church duties. They stayed in the village for 10 years (1776-86), and were succeeded by Johanne Munch (his grandfather’s sister) and her husband Markus Fredrik Bang Wang. There were relatives of Munch living at Ullinsvin and in the village for over 80 years. Edvard was very aware of his family ties with the Vågå poet Edvard Storm, and had many of his books in his library.

Sources: Letter from Edvard Munch to Jens Thiis. Genealogist Johan Storm Munch.