REISA MOT BETRE HELSE

Det fantes ikkje nokon kur mot tuberkulose da Edvard Munch levde. Det gjaldt å halde sjukdommen i sjakk i eit helsefremmande miljø.

Edvard streva heile livet med svak helse. Allereie ved fødselen var han svak og vart døypt heime på garden Engelaug i Løten. Vinteren 1899 var Munch fleire månader på Kornhaug (Gausdal sanatorium). På hausten 1908 la Munch seg inn på Dr. Jacobsens nerveklinikk i København etter ei periode med eskalerande nerveproblem og sosial paranoia. Han gjorde om sjukehusrommet til atelier. Til tross for ulike helseutfordringar, var han ein svært produktiv kunstnar livet ut.

I brev til tante Karen, datert 1899, skreiv han:

    Kjære tante! Jeg er nu
på Kornhaug Sanatorium –
hvor jeg finder mig vel –
Luft og mad er efter ønske.

I Tretten hvor jeg først
var, likte jeg mig ikke
og var nokså dårlig – hvilket
vel og kom af reisens
anstrængelser. Jeg tænker
jeg blir her udover indtil
jeg føler mig ordentlig bra

Hilsen til Inger
Din E. Munch

I eit udatert notat skreiv han:

Opholder mig et par vintermåneder
på Gausdal sanatorium forat blive kvit den

vedvarende sygelighed –

Kjelder: munchmuseet.no. emunch.no. Ustvedt, Munch: En introduksjon til bildene og livet, 2018.

 

JOURNEY TO BETTER HEALTH

There was no cure for tuberculosis in Edvard Munch’s time. The only way to keep the illness at bay was a healthy environment. Edvard struggled with poor health all his life. He was weak at birth, and was baptised at home on the farm Engelaug in Løten. In the winter of 1899, Munch spent several months at Kornhaug (Gausdal Sanatorium). After a period of escalating anxiety and social paranoia, Munch checked himself into Doctor Jacobsen’s psychological clinic in Copenhagen in autumn 1908. There, he turned his hospital room into an atelier. Despite his various health issues, he was a prolific artist for over 70 years.

In a letter to his aunt Karen, dated 1899, he writes:

    Dear aunt! I am now
at Kornhaug Sanatorium –
where I feel well –
Fresh air and food as I please.

In Tretten, where I was first,
I did not settle
and felt quite poorly – which
i suppose had to do with the strain
of travel. I think
I will stay here until
I feel properly recovered

Love to Inger
Yours E. Munch

In an undated note, he wrote:

Staying a few winter months
at Gausdal Sanatorium to rid myself of the

prolonged illness –

Sources: munchmuseet.no. emunch.no. Ustvedt, Munch: En introduksjon til bildene og livet, 2018.